logo
alt= alt= alt=

- Een zorgindicatie, wat is dat?

Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u een indicatie nodig vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft u een “indicatie” nodig.

Een indicatie is een “toegangsbewijs” om bepaalde zorg of voorzieningen te krijgen. In de indicatie wordt opgenomen of u in aanmerking komt voor zorg, hulp of een WMO voorziening. Komt u in aanmerking, dan wordt ook de hoeveelheid hulp, de soort hulp en de duur van de hulp en/of voorziening bepaald.

- Mijn vader/moeder wil graag in een woon-zorgcentrum gaan wonen. Hoe regel ik dat?

Voor een woning in een woon-zorgcentrum is een indicatie van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) nodig. Als het CIZ vindt dat u intensieve zorg nodig heeft, krijgt u een indicatiebesluit waarin staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht heeft. Een zorgzwaartepakket beschrijft de ondersteuning of zorg die u nodig heeft als u niet zelfstandig thuis kunt wonen.

- Hoe verloopt mijn zorgaanvraag?

De zorgaanvraag verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, www.ciz.nl). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van de CIZ gaat u naar het Zorgkantoor in uw regio. Voor Zorgcentra Meerlanden is dat Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

U kunt bij het CIZ uw voorkeur voor een zorgorganisatie aangeven. Het Zorgkantoor stuurt uw indicatie vervolgens naar deze zorgorganisatie.

Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen,  neemt onze zorgbemiddelaar contact met u op. In overleg wordt dan plaatsing op onze wachtlijst met u besproken.

Opname geschiedt na overleg tussen Zorgcentra Meerlanden en het Zorgkantoor.

- Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)

ls door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg vastgesteld dat u langer dan drie maanden zorg nodig heeft, dan kunt u beslissen deze zelf te regelen. U vraagt dan bij het Zorgkantoor in uw regio een PersoonsGebonden Budget aan. Daarmee kunt u op zoek gaan naar organisaties of personen waar u hulp wilt inkopen. Bij de vaststelling van de hoogte van het budget wordt rekening gehouden met het soort en de hoeveelheid zorg die u nodig heeft.
U betaalt net, als bij de AWBZ, een eigen bijdrage.

Handige informatie over PGB treft u ook aan op de site van Per Saldo.

- Kosten in de zorg

Kosten in de Zorg

De kosten hangen af van de zorg die u ontvangt .
Hier vindt u een overzicht van de wetgeving en bijkomende kosten  in de zorg.

Langdurige zorg (WLZ)
De WLZ vergoedt langdurige zorg als u intensieve zorg nodig heeft door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor WLZ-zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze intacte geeft aan welke zorg u nodige heeft en hoeveel.
U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomsten, vermogen, gezinssituatie en de zorgindicatie. Het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage.

Zorgverzekeringswet (ZvW)
Het basispakket van uw zorgverzekering vergoedt veel gebruikte zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Uw zorgverzekeraar vergoedt o.a. verpleging thuis en fysiotherapie.
Bepaalde zorg vergoedt uw zorgverzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. In de voorwaarden van de aanvullende verzekering staat hoeveel u precies vergoed krijgt.

Wet maatschappelijke ondersteuning  (WMO)
Via de WMO kunt u een vergoeding krijgen voor ondersteuning in en om het huis.
De gemeentes zorgen voor de uitvoering van de WMO. Uw gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft.

- Welke kosten brengt Zorgcentra Meerlanden in rekening?

Cliënten van Zorgcentra Meerlanden hebben ten aanzien van de zorg- en dienstverlening recht op bepaalde zaken conform de wettelijke regeling: Uw zorg in een AWBZ-instelling
Voor (aanvullende)diensten kan Zorgcentra Meerlanden wel kosten in rekening brengen. Deze kosten kunt u vinden  het document:

- Hoe dien ik een klacht in?

Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zich continu inspannen om de zorg- en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent.

Alleen indien u aangeeft wat anders zou kunnen, kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren. Zorgcentra Meerlanden beschouwt een klacht daarom als een gratis advies.

Indien u een klacht heeft, kunt u dat bespreken met de betrokken persoon en/of indien u dit lastig vindt samen met de leidinggevende. Ook zou u uw probleem kunnen voorleggen aan de Cliënten- en Familieraad, die u kan aangeven waar u met uw klacht terecht kan. De Cliënten- en Familieraad zelf houdt zich niet bezig met individuele klachten.

Als u dit moeilijk vindt, of als de gesprekken naar uw mening geen oplossing bieden, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor cliënten van Zorgcentra Meerlanden. Eventueel kunt u samen met de vertrouwenspersoon beslissen een formele klacht bij de Klachtencommissie in te dienen. Dit is een onafhankelijk commissie; de leden hebben geen binding met Zorgcentra Meerlanden.
De vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van Zorgcentra Meerlanden is bereikbaar via Facit op telefoonnummer: 0251-212202  of via e-mail: sabine.van.pelt@facit.nl .

- Kan Zorgcentra Meerlanden mijn was verzorgen als als ik hier kom wonen?

Cliënten van Zorgcentra Meerlanden kunnen ervoor kiezen om familie voor de was te laten zorgen of dit uit te besteden aan Zorgcentra Meerlanden.

Indien u de was door Zorgcentra Meerlanden laat verzorgen, dient u alle kledingstukken te (laten) merken. Maar ook als familie voor de was zorgt, raden wij dit ten zeerste aan ter voorkoming van vermissing. Als uw wasmerkjes op zijn, kunt u bij de receptie weer nieuwe bestellen.
Indien u uw was uitbesteed aan Zorgcentra Meerlanden kunt u voor in deze informatiemap zien wanneer/hoe vaak uw was opgehaald wordt en weer afgeleverd.
Indien u een kledingstuk mist of heeft een kledingstuk door het wassen door Zorgcentra Meerlanden schade opgelopen, dan kunt u dit aan uw EVV/receptie/linnenkamer melden. Het zal worden geregistreerd, waarna naar een oplossing zal worden gezocht.
Stoomgoed is altijd voor uw eigen rekening.

Cliënten die na 1 januari 2009 in Zorgcentra Meerlanden zijn komen wonen
U kunt ervoor kiezen uw was te laten verzorgen door Zorgcentra Meerlanden. Hiertoe wordt u maandelijks een vast bedrag in rekening gebracht. Dit betreft het wassen van uw onder- en bovengoed.

U kunt  er ook voor kiezen uw was door familie te laten verzorgen. In dit geval blijft Zorgcentra Meerlanden wel uw ondergoed wassen.

Ook de kosten voor het wassen van linnen- en beddengoed zijn voor rekening van Zorgcentra Meerlanden.

Wanneer uw kleding extra snel vuil wordt door uw aandoening of ziekte, draagt Zorgcentra Meerlanden zorg voor de was.

Cliënten die voor 1 januari 2009 in Zorgcentra Meerlanden zijn komen wonen
U kunt ervoor kiezen uw was te laten verzorgen door Zorgcentra Meerlanden. Dit betreft het wassen van uw onder- en bovengoed. Voor in de informatiemap kunt u zien wanneer uw was opgehaald wordt en weer afgeleverd.

U kunt  er ook voor kiezen uw was door familie te laten verzorgen. In dit geval blijft Zorgcentra Meerlanden wel uw ondergoed wassen.

Ook de kosten voor het wassen van linnen- en beddengoed zijn voor rekening van Zorgcentra Meerlanden.

Wanneer uw kleding extra snel vuil wordt door uw aandoening of ziekte, draagt Zorgcentra Meerlanden zorg voor de was.

Voor de tarieven van aanvullende diensten klikt u hier

- Hoe vraag ik een WijkServicePas aan?

U kunt een WijkServicePas aan vragen bij het Servicecentrum  door te bellen of door een contactformulier in te vullen zodat iemand  contact met u op kan nemen.

- Kan ik gebruik maken van dagbesteding in Zorgcentra Meerlanden?

U kunt op alle locaties van Zorgcentra Meerlanden gebruik maken van activiteiten. Op de pagina activiteiten van De Meerwende, De Meerstede en ’t Kloosterhof kunt u zien welke activiteiten aangeboden worden.

- Hoe lang moet ik wachten tot ik kan wonen in Zorgcentra Meerlanden?

Zorgcentra Meerlanden kan helaas niet aangegeven hoe lang het duurt voordat u bij ons kunt komen wonen. Dit is afhankelijk van de locatie, uw zorgzwaarte, maar ook van het aantal appartementen dat beschikbaar komt. Voor specifieke vragen kunt u contact op nemen met onze Zorgbemiddelaar op telefoonnummer: 085-2736399

- Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning bij De Meerwende of De Meerstede?

De aanleunwoningen op het terrein van De Meerwende/ De Meerstede zijn gemerkt als een WIBO-woning (Wonen In een Beschermde Woonomgeving).
Men kan hier in komen wonen met een WMO-urgentieverklaring of 65+jaar is (zie voorrangsregeling-sociale-huur-haarlemmermeer. De woningen zijn eigendom van Ymere en de toewijzing gaat via Woningnet.

Indien u in aanmerking wilt komen voor deze woningen dient u de volgende stappen te doorlopen:

  1. Inschrijven bij woningnet
    OF via DigiD een aanvraag bij WMO voor urgentie (inschrijving bij Woningnet is een voorwaarde om aan te kunnen vragen)
    OF op spreekuur van Woningnet 09.00-13.00 in het Raadhuis te Hoofddorp
  2. Woningnet laat onderzoek doen (vaak door de GGD)
  3. Besluit om aanvraag toe te wijzen of af te wijzen
  4. ZELF digitaal reageren via woningnet, wibo-woningen worden gepubliceerd. Prioriteit is bij de langst wachtende met urgentie en daarna wachtenden zonder urgentie (65+).

Men kan aan Stichting Meerwaarde hulp vragen om een DigiD aan te vragen.

Enige handige telefoonnumers en websites:

Gemeente Haarlemmermeer: 0900-1852
Ymere: 088-000 89 00

http://www.hlmrmeer.nl/nl/wonen-leven/woningmarkt/woning-zoeken
http://www.mijnwoonservice.nl/woningnet/

- Hoe gaat Zorgcentra Meerlanden om met mijn gegevens?

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U krijgt hiermee meer invloed op de verwerking van persoonsgegevens. In ons privacyreglement staat onder meer aangegeven welke persoonsgegevens wij gebruiken, met welke reden en hoe lang we deze bewaren.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens staan beschreven in deze folder.

Mocht u nog vragen hebben over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming (privacy@zorgcentra-meerlanden.nl).