logo
alt= alt= alt=

Kwaliteitsverslag 2017 Zorgcentra Meerlanden

Sinds 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Dit Kader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het Kader beschrijft wat cliënten/naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en biedt ruimte en vertrouwen om lokaal en contextgebonden invulling te geven aan zorg en ondersteuning. De cliënt is het vertrekpunt voor dit Kader: de cliënt bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven en beoordeelt ook het resultaat van deze inspanningen. Het is aan zorgverleners om de zorg hierop af te stemmen. In het Kwaliteitskader staat het continu werken aan betere kwaliteit centraal: leren en verbeteren. De personeelssamenstelling is integraal onderdeel van goede kwaliteit van zorg.

Het Kwaliteitskader gaat uit van de lokale context. Daarom heeft Zorgcentra Meerlanden op 29 juni 2017 en 31 oktober 2017 een beleidsdag gehouden waar gekeken is naar de invulling en prioriteiten ten aanzien van het Kader. Voor deze beleidsdag waren de managers, hoofden, HRM-functionaris, opleidingscoördinator en beleidsmedewerker uitgenodigd. Tijdens de beleidsdag is besproken welke punten van het kwaliteitskader wij belangrijk vinden en graag extra aandacht aan willen besteden.
Er staan veel punten in het kwaliteitskader die we al doen. Zorgcentra Meerlanden voldoet wat betreft “persoonsgerichte zorg en ondersteuning”, “wonen en welzijn”, “cliëntgerichtheid” en “klinische lessen”, momenteel reeds aan het Kwaliteitskader. Een ander sterk punt is dat we veel vaste krachten, weinig flexmedewerkers en weinige personele wisselingen hebben.
Op 18 januari 2018 presenteerden de locaties in een vervolg beleidsdag hoe ze het kwaliteitskader verder invullen en de bestaande knelpunten oplossen.
Door op kwaliteitsplan 2018 te klikken, kunt u ons kwaliteitsplan 2018 openen.

 

In het document Personeelssamenstelling geven we u informatie over de huidige personeelssamenstelling, de in- en uitstroom, soorten aanstellingen, ziekteverzuim en vrijwilligers.

De missie van Zorgcentra Meerlanden is goede persoonlijke zorg te verlenen aan de cliënten in onze huizen en de wijk rondom onze huizen. Dit doen we door middel van intramurale zorg, met name gericht op PG (Psycho-geriatrie) en somatiek. Tevens bieden we plaatsen voor ELV en respijtzorg. Ook hebben we enkele plekken geriatrische revalidatie, in onderaanneming van Reinalda. In de wijk bieden we onder andere wijkzorg, maaltijden, wijkservicepas, activiteiten en inloop. Zowel intramuraal als in de wijk zien we de complexiteit en kwetsbaarheid van de cliënten toenemen.
Intramuraal komen cliënten later bij ons wonen en is de complexiteit groter dan enkele jaren geleden. De binding tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers wordt minder, omdat men korter bij ons woont.

Zorgcentra Meerlanden maakt de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis. We willen graag dat onze huidige medewerkers voldoende uitgerust zijn voor de complexere zorg en bieden hen daarom veel scholing.
Daarnaast trekken we extra mankracht aan. Om te bepalen voor een afdeling welk deskundigheidsniveau nodig is, maken we gebruik van het HHM-model. Hierin zijn de ZZP’s (zorgzwaartepakketten) het uitgangspunt en wordt op die manier rekening gehouden met de zorgzwaarte.

De speerpunten voor het komende jaar zijn:
– Voldoende gekwalificeerd personeel
– ICT
– Communicatie en PR

Cliënten weten ons gelukkig goed te vinden en zijn over het algemeen zeer tevreden.
We hebben een netto promotor score van ongeveer 95%.

Ook medewerkers zijn over het algemeen tevreden.

We willen investeren in het moderniseren van de communicatie en PR zodat dit ook toekomstbestendig is.

In het document  Personeelssamenstelling  wordt bovenstaande nader uitgelegd.