fbpx

Nieuw lid Raad van Toezicht gezocht

Met een brede juridische achtergrond

Maandag 04/07

Zorgcentra Meerlanden  →  Nieuw lid Raad van Toezicht gezocht

Zorgcentra Meerlanden zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Als lid van De Raad van Toezicht (RvT) van Zorgcentra Meerlanden maak je deel uit van een afvaardiging van 5 leden. Jij brengt brede kennis en ervaring mee op juridisch vlak, verkregen in de rechts- of bestuurlijke praktijk.

Wat ga je doen?

De RvT fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Als RvT-lid zie je toe op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Zorgcentra Meerlanden haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. Je opereert als kritische gesprekspartner van de bestuurder, adviseert gevraagd en ongevraagd en signaleert en agendeert vroegtijdig kansen en risico’s vanuit je eigen expertise.

De RvT bestaat uit 5 leden. Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen met vier jaar.

Agenda

De RvT vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder en voert twee keer per jaar overleg met de OR en twee keer per jaar met de CCFR. Bij een van deze twee overleggen is tevens de bestuurder aanwezig. Door (een afvaardiging van) de RvT wordt periodiek bezoeken gebracht aan de locaties en wordt deelgenomen aan familiebijeenkomsten.

Binnen de RvT zijn drie commissies:

 • de Auditcommissie
 • de Remuneratiecommissie
 • de commissie Kwaliteit, Personeel en Organisatie

De RvT is samengesteld op grond van profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden c.q. aandachtsgebieden. De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Inspelen op de steeds complexere zorgvraag met de focus op verder professionaliseren en moderniseren van de organisatie;
 • Verstevigen van de positie van Zorgcentra Meerlanden als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers;
 • In goede banen leiden van de omvangrijke verbouwactiviteiten, een en ander in overeenstemming met de eigentijdse eisen betreffende duurzaamheid.

Wat breng je mee?

Algemeen

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Zorgcentra Meerlanden stellen.

Specifiek

 • Brede professionele juridische achtergrond, verkregen in de rechts- of bestuurlijke praktijk. In staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over juridische aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten.
 • Beschikt over juridisch kennis en ervaring met complexe governance vraagstukken, bij voorkeur eveneens in relatie tot renovatie- en verbouwprojecten.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een relevant netwerk.
 • Bij nadrukkelijke voorkeur door werk en/of wonen verbonden aan de regio waarin Zorgcentra Meerlanden actief is.

Overig kwalificaties

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Zorgcentra Meerlanden en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Soepel in de omgang, open houding.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

Bezoldiging

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de Wet Normering Topinkomens en de sectorale WNT-normen voor de zorg.

Solliciteren

Suur Company ondersteunt ons bij de werving&selectie van deze functie. Heb je interesse in de functie, solliciteer dan via de onderstaande button!
Meer informatie over Zorgcentra Meerlanden vind je op onze website.

Huidige Raad van Toezicht