fbpx

Wet zorg en dwang:

Wat betekent deze wet voor u?

Zorgcentra Meerlanden  →  Wet zorg en dwang

Wetgeving over dwang in de zorg

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname.

De Wet zorg en dwang sluit aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beschermd worden.

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Onze zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

De Wet zorg en dwang regelt ook de opname van mensen met dementie in een zorginstelling als zij daar niet mee instemmen. Als de cliënt zich verzet tegen een gedwongen opname, beslist de rechter over de opname.

U heeft recht op een cliëntenvertrouwenspersoon

Wat is een cliëntenvertrouwenspersoon?

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd heeft als belangrijkste taak om cliënten en hun vertegenwoordigers op hun verzoek te adviseren en bij te staan.

Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening, kunt u de cliëntenvertrouwenspersoon inschakelen. Als u wilt dat er dingen veranderen, dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon u adviseren over de stappen die u daarvoor kunt zetten en u daarbij ook helpen. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook geeft de cliëntenvertrouwenspersoon u uitleg over uw rechten en plichten.

Hoe komt u in contact met uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Uw cliëntvertrouwenspersoon is Cynthia Klaasing van Zorgstem. Zij stelt zich graag voor in onderstaande flyer. Hierin staat ook hoe u haar kunt bereiken.

Algemene contactgegevens

Wilt u meer weten over de Wet zorg en dwang?

U kunt de website dwangindezorg.nl bekijken. Hier vindt u veel informatie en folders.

Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting? Stel uw vraag aan het Hoofd PG (psychogeriatrie) van uw zorglocatie.

Hieronder treft u digitale brochures over de Wet zorg en dwang. Indien het u zelf niet lukt een brochure digitaal te bekijken, dan kunt u bij ons een kopie opvragen.