fbpx

Nadenken en praten over

uw levenseinde

Zorgcentra Meerlanden  →  Nadenken en praten over uw levenseinde

Een moeilijk onderwerp

Denken en praten over doodgaan is niet makkelijk. Voor uzelf, voor de mensen om u heen, voor de mensen die u verzorgen en voor uw arts is het vaak een moeilijk onderwerp om over te beginnen. Het kan helpen te praten over uw verdriet, angst en zorgen. Hoe u naar het leven kijkt en of u gelooft zullen daarbij een rol spelen.

In het laatste stuk van uw leven, kan uw arts en de zorgverleners u de zorg geven die bij u past. Het helpt als u bedenkt wat u graag zou willen. Bijvoorbeeld: wilt u zo lang mogelijk alle behandelingen krijgen die er zijn? Of zijn er misschien behandelingen die u later niet meer wilt? Welke begeleiding verwacht u van uw huisarts en uw zorgverleners?

Hoe de laatste weken of maanden van uw leven eruit gaan zien is moeilijk te voorspellen. Maar probeer er toch over te praten met uw familie, uw vrienden en met uw (huis-)arts. Het helpt u om duidelijk te maken wat u misschien in die laatste periode zou willen. Het geeft rust als u weet dat uw arts uw wensen en grenzen kent.

Wanneer voert u het gesprek over uw levenseinde?

Wanneer u behoefte heeft om over het levenseinde te praten, dan kunt u misschien eerst met een van uw dierbare naasten praten.

Daarnaast kunt u met uw (huis-)arts bespreken wat u voelt, vindt en wilt. Kies er een moment voor waarop u genoeg tijd, rust en energie heeft om na te denken en te praten. Dit kan eventuele angst en onzekerheid bij u wegnemen. Het geeft vertrouwen en rust als u weet dat uw arts u de zorg kan geven die bij u past.

Ook kan het belangrijk zijn om af te spreken wie u kan helpen (en vertegenwoordigen) als u zelf te ziek bent om te praten of beslissingen te nemen.

Op onze locatie bieden wij palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt als een cliënt niet meer kan genezen van een ziekte. Iemand kan hiermee nog wel weken, maanden of (soms) jaren leven. Zorgcentra Meerlanden spreekt van palliatieve zorg wanneer verwacht wordt dat de cliënt nog maximaal drie maanden te leven heeft.

Bij palliatieve zorg gaat het ons om het behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van uw leven. De nadruk ligt op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. Indien de ziekte verergert en u als cliënt verzwakt,  nemen we gezamenlijk beslissingen rondom het levenseinde.

De aandacht verschuift nu van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven. Hierbij gaat het meestal om de laatste dagen voor het overlijden.

In deze periode heeft u specifieke zorgbehoeften en behoefte aan informatie en begeleiding. Onze zorgverleners begrijpen dat u ruimte en aandacht nodig heeft om uw wensen kenbaar te kunnen maken. Bespreek uw gevoelens, gedachten en wensen. Dit kan gaan over uw lichamelijke, psychische, sociale en/of spirituele behoeften. De zorgverleners zorgen dat uw naasten betrokken worden in het hele proces.

De zorgverlener bespreekt de verschillende zorghandelingen met u en/of uw naasten. Een aantal zaken wordt gewoon voortgezet, zoals de algemene dagelijkse levensverrichtingen of het toedienen van medicatie. Wij richten ons met name op het vroegtijdig signaleren van pijn en mentaal lijden.

Gemaakte afspraken komen in uw zorgleefplan

In deze fase hebben we te maken met diverse klachten en daarbij worden verschillende zorgverleners betrokken. Dit kan zijn een arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en/of geestelijk verzorger. Ook uw naasten en vrijwilligers kunnen zorg en ondersteuning leveren.

Gezamenlijk maken wij afspraken wie u welke zorg en ondersteuning biedt. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan. Wij vinden het belangrijk dat u eigen regie houdt en keuzes kan maken. De arts, zorg en/of naasten ondersteunen u bij het nemen van (ingrijpende) beslissingen, zodat de gemaakte keuzes passen bij uw leven.

Bespreek uw keuzes en wensen op tijd

Om te zorgen dat u uw keuzes kan doorgeven, worden deze op tijd besproken. Voordat u het zelf niet meer kan. Dit noemen wij  Advance Care Planning.

Hierbij wordt gevraagd wat u onder kwaliteit van leven verstaat. Welke normen en waarden u heeft en welke wensen op gebied van levensverlengende behandelingen en palliatieve zorg? Welke behoefte heeft u aan (geloofs-) rituelen ter afscheid? U kan hierbij een wensenboekje* gebruiken. In een wensenboekje ordent u uw gedachten en noteert u uw wensen. Bij voorkeur bespreekt u deze wensen met naasten, zodat zij op de hoogte zijn.

*U dient een wensenboekje niet te verwarren met wilsbeschikking, euthanasieverklaring of levenstestament.

Dit is de zorg die u mag verwachten tijdens deze fase:

 • Pijn- en symptoombestrijding
 • Informatie over uw ziekteproces
 • Emotionele steun
 • Geestelijke begeleiding en rituelen
 • Begeleiding bij beslissingen rondom het levenseinde
 • Steun bij dagelijkse zorgtaken
 • Mogelijkheden voor privacy en sociale contacten
 • Zorg voor een veilige omgeving
 • Goede hulpmiddelen en voorzieningen
 • Steun bij afscheid en praktische zaken
 • Nazorg en steun bij verliesverwerking voor uw naasten