Over Zorgcentra Meerlanden

Zorgcentra Meerlanden  →  Over Zorgcentra Meerlanden

Onze missie en visie

Zorgcentra Meerlanden ondersteunt ouderen in de regio in hun behoefte op het gebied van wonen, zorg & welzijn. Dat doen wij met elkaar, persoonlijk en professioneel. Wij voldoen aan de vraag van de cliënt zowel in de woonzorgcentra als in de wijk, waarbij kwaliteit en professionaliteit voorop staan. We werken regionaal en lokaal samen en dragen hiermee bij aan het verbeteren van de leefomgeving van onze cliënten. Dagelijks leren wij bij om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Medezeggenschap staat centraal

Zorgcentra Meerlanden heeft drie belangrijke medezeggenschapsorganen die haar adviseren.

Een rijk verleden

Zorgcentra Meerlanden is in 1968 opgericht door het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het initiatief kwam van de in 1949 opgerichte RK Stichting voor Bejaardenzorg Haarlemmermeer.

Een deel van deze geschiedenis wordt omschreven in het stuk over de geschiedenis van de kapel in De Meerwende.

Dat de zorgcentra hun oorsprong vinden vanuit een geloofsovertuiging is nog steeds te herkennen. Alle drie de locaties beschikken over een kapel die voor allerlei vieringen en activiteiten worden ingezet. Samen met het geloof treven wij naar; Het bieden van geborgenheid, huiselijkheid, warmte, veiligheid, oprechte aandacht en zorg op maat aan ouderen. Samen met het bestuur, directie, medewerkers en cliënten geven we invulling aan deze geborgenheid.

Werken aan kwaliteit

Zorgcentra Meerlanden is ISO Zorg & Welzijn gecertificeerd.

Kwaliteitskader

Sinds 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Dit Kader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het Kader beschrijft wat cliënten/naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en biedt ruimte en vertrouwen om lokaal en contextgebonden invulling te geven aan zorg en ondersteuning. De cliënt is het vertrekpunt voor dit Kader: de cliënt bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven en beoordeelt ook het resultaat van deze inspanningen. Het is aan zorgverleners om de zorg hierop af te stemmen. In het Kwaliteitskader staat het continu werken aan betere kwaliteit centraal: leren en verbeteren. De personeelssamenstelling is integraal onderdeel van goede kwaliteit van zorg.

Wij toetsen elke jaar waarin wij voldoen aan dit kader.

 

Ons privacyreglement

In het privacyreglement geeft Zorgcentra Meerlanden een praktische en toegankelijke uitwerking van de geldende privacyregels neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en sectorspecifieke wetten, zoals:
• de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo),
• de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz),
• de Zorgverzekeringswet (Zvw),
• Wet langdurige zorg (Wlz) en
• de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het reglement is ontleend aan het model privacyreglement van de GGZ.

De AVG stelt het opstellen van privacybeleid (gegevensbeschermingsbeleid) verplicht, als onderdeel van de verantwoordingsplicht, als dat in verhouding staat tot de verwerkingsactiviteiten die een zorgaanbieder verricht. Dat is afhankelijk van de concrete omstandigheden zoals de aard, de omvang, de context en het doel van de gegevensverwerking. Zorgaanbieders verwerken bijzondere persoonsgegevens (gegevens met betrekking tot de gezondheid) en zijn daarom verplicht dergelijk beleid op te stellen.

Dit reglement richt zich op de gegevensverwerking in de zorgrelatie tussen zorgaanbieder en cliënten. De werkgeversrelatie wordt hier buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is een apart reglement opgesteld, eveneens te vinden op onze website.

Dit reglement kan worden toegepast op zowel papieren als elektronische verwerking van gegevens van cliënten die in zorg zijn.